Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Návrh zámeru na odpredaj majetku obce

Zverejnené 11.09.2015

Obec Ráztočno so sídlom: Obecný úrad , Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

IČO: 00318469

zastúpená starostom obce  Ivanom Škrteľom

                                        zverejňuje na pripomienkové konanie

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č.3/2013 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Ráztočno

Návrh zámeru na odpredaj svojho majetku,

pozemok :

parcela reg. C- KN č. 301/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2,

ktorá je vyčlenená z parcely C-KN č. 301/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1134 m2, zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Prievidza, odboru katastrálneho, na LV č. 1

                    b) parcelu reg. C- KN č. 330/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
                         ktorá je vyčlenená  z parcely C-KN č. 330/1- zastavané plochy a nádvoria
                         o výmere 761 m2, zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu
                         Prievidza, odboru katastrálneho, na LV č. 1

kupujúcemu

p.  Eva Marková, ......., 972 31 Ráztočno

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, ktoré sú dané tým, že:

         Prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku - zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.

         Uvedený majetok je pre obec prebytočný. Tento zámer  je zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schválením odpredaja svojho majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.obecraztocno.sk
         O odpredaji  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
         Termín  zasadnutia   obecného zastupiteľstva  je plánovaný na 29.09. 2015 a násl. ďalšie zasadnutia OZ.

Cena pozemku bude schválená na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva pri schválení odpredaja svojho majetku podľa navrhnutého zámeru.

          Pre účely odkúpenia pozemku  zabezpečil kupujúci  geometrický plán č. 29/2007 vyhotovený dňa 11.04.2007 vyhotoviteľom Geometra  , Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza a úradne overený na Správe katastra v Prievidzi pod č. 403/2007.

 

V Ráztočne dňa 11.09.2015

                                                                                                                       Ivan Škrteľ , v.r. , starosta obce                                                                                             

 

   

 


 

 

 

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 30.09.2014


 

 

 

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 25.04.2014

Obec Ráztočno so sídlom Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č.3/2014
zverejňuje

zámer odpredaja svojho majetku, a to :

z parcely č. 852/2 diel 1 o výmere 27 m2
z parcely č. 852/47 diel 2 o výmere 1 m2
z parcely č. 852/52 diel 7 o výmere 5 m2
z parcely č. 852/50 diel 8 o výmere 16 m2

Parcely č. 852/2, 852/47, 852/52,852/50 sú evidované na LV č.1 ktorých vlastníkom je Obec Ráztočno.

Prevodom majetku obce sa prispeje k zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.Navrhovaná cena pozemku je 1,-Euro/m2

Kupujúci:
Ivan Chudý a manželka Dana,
Ul. Komenského 433/53
972 31 Ráztočno
                                      

                                                                                                Ivan ŠKRTEĽ, v.r.
                                                                                                   starosta obce

Príloha : Gometrický plán č.8/2014

Zverejnené 25.04.2014

 


 

 

 

Zverejnené: 27.06.2013

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

Obec Ráztočno so sídlom Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Ráztočne č. 28/2013 zo dňa 26. 06. 2013 zverejňuje

zámer odpredaja svojho majetku, a to :

- parcela KN-C 2064/26- zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2
v katastrálnom území Ráztočno, zapísaná na LV č.1

kupujúcim:

Pavol Podolec, ul. Kpt. Nálepku č. 202, 972 31 Ráztočno
Rudolf Kotian, ul. Kpt. Nálepku č. 214/47, 972 31 Ráztočno

Z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.
Cena pozemku je 1,- Euro/m2.

 
Príloha : Gometrický plán
            List vlastníctva

 


                                                                                                         Ivan ŠKRTEĽ, v.r.
                                                                                                         starosta obce

Vyvesené : 27. 06. 2013
Zvesené :

 


 

 

 

Zverejnené: 27.06.2013

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa


Obec Ráztočno so sídlom Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Ráztočne č. 27/2013 zo dňa 26. 06. 2013 zverejňuje

zámer odpredaja svojho majetku, a to :

na novovytvorené pozemky oddelené geometrickým plánom č. 1998/67 zo dňa 08. 03. 2013 vyhotoviteľa GEOmark, s.r.o. Prievidza od pozemkov
- parcela KN-C 1998/26- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1381 m2
v katastrálnom území Ráztočno, zapísaná na LV č.1
- parcela KN-C 1998/35- zastavané plochy a nádvoria o výmere 961 m2
v katastrálnom území Ráztočno, zapísaná na LV č.1
- parcela KN-C 2114/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2502 m2
v katastrálnom území Ráztočno, zapísaná na LV č.1
- parcela KN-C 1998/37- trv. tráv. porast o výmere 59 m2
v katastrálnom území Ráztočno, zapísaná na LV č.1
- parcela KN-C 1998/38- trv. tráv. porast o výmere 13 m2
v katastrálnom území Ráztočno, zapísaná na LV č.1
- parcela KN-C 1998/39- trv. tráv. Porast o výmere 115 m2
v katastrálnom území Ráztočno, zapísaná na LV č.1

kupujúcim:

Bytové družstvo Ráztočno, kpt. Nálepku č.223, 972 31 Ráztočno
Dalibor Marko a manželka Milena, kpt. Nálepku č. 217/53, 972 31 Ráztočno
Jana Keratová, kpt. Nálepku č.223/56, 972 31 Ráztočno
Ján Paulík, kpt. Nálepku č.224/54, 972 31 Ráztočno
Božena Poláková, kpt. Nálepku č.221/61, 972 31 Ráztočno
Ing. Margaréta Gatialová, Jalovská č. 529, 972 31 Ráztočno

Z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.
Cena pozemku je 1,- Euro/m2.

 
Príloha : geometrický plán

  

                                                                                                       Ivan ŠKRTEĽ, v.r.
                                                                                                       starosta obce

Vyvesené : 27. 06. 2013
Zvesené :

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka