Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno

logologo Európska únia Logo SIEA       Vlajka SR

 

 

Základné informácie o projekte:
__________________________________________

Názov projektu:                                Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy
                                                        obce Ráztočno

Kód ITMS2014+:                                310041A554

Prijímateľ:                                         Obec Ráztočno,
                                                         Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

 Miesto realizácie projektu:              NUTS II Západné Slovensko, Ráztočno

Poskytovateľ:                                    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:               Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:                          OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                      4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                                  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:                                         OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

03/2017 – 09/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

24.04.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          267.367,93 €

Maximálna výška NFP (95 %):                         253.999,53 €

Výška spolufinancovania (5 %):                        13.368,40 €

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno.

Stav obecnej budovy slúžiacej z väčšej časti ako administratívny priestor je v súčasnosti nevyhovujúci z pohľadu energetickej efektívnosti (vrátane súvisiacich emisií skleníkových plynov), z hľadiska kvality vnútorného prostredia a ekonomiky.

Navrhovaný projekt rieši viaceré aspekty týkajúce sa energetickej účinnosti budovy - zateplenie budovy, inštaláciu nového zdroja vykurovania a úpravu osvetlenia. Energetický audit preukázal potrebu zlepšenia energetickej efektívnosti, keďže v súčasnosti sa objekt nachádza v energetickej triede F. Realizáciou stavebných prác, ktoré sú predmetom tohto projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tejto centrálnej administratívnej budovy, v ktorej je sústredená väčšina základných služieb resp. v nej prebieha väčšina komunitných aktivít pre obyvateľov obce.

Hlavná aktivita projektu:

Zníženie energetickej náročnosti objektov – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena existujúcich okien. Súčasťou sú búracie práce, zvislé konštrukcie (kontaktný zatepľovací systém), vodorovné konštrukcie (zateplenie strechy izolačnými doskami),klampiarske výrobky, bleskozvod a iné.

Zefektívnenie vykurovacieho systému v objekte, čo bude riešené doplnením tepelného čerpadla vzduch - voda do existujúceho vykurovacieho systému.

Výmena svietidiel a svetelných zdrojov.

Ďalšie nevyhnutné súčasti - plynoinštalácie, elektroinštalácie, meranie a regulácia.

                         Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

                   

www.op-kzp.sk                                                                                  www.siea.sk  

www.ec.europa.eu      www.europa.eu

 

 


 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

webygroup

Úvodná stránka