Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ráztočno

logo - Operačný program kvalita životného prostredia  Vlajka EÚ logo - Slovenská agentúra životného prostredia Štátny znak SR

 

Základné informácie o projekte:
__________________________________

Názov projektu:        Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
                                    v obci ráztočno

Kód ITMS2014+:        310011B372

Prijímateľ:                  Obec Ráztočno
                                    Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
                                           

Miesto realizácie:      NUTS II Západné Slovensko, Ráztočno

Poskytovateľ:            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:  OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:               1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
                                        rozvoja enviromentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:           1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
                                   ich prípravu na oätovné použitie a recykláciu a podpora
                                   predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:                 OPKZP – PO1 – SC111 – 2016 – 11

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:  4/2017-12/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:   15.12.2016

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí  NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          281 000,09 EUR

Maximálna výška NFP (95%):                      266 950,09 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                      14 050,00 EUR

Stručný popis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je znížiť množstvo nezhodnocovaného komunálneho odpadu v obci Ráztočno zavedením systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Obec v súčasnosti nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, keďže najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách.

Projekt zahŕňa zriadenie obecnej kompostárne o celkovej kapacite neprevyšujúcej 100 t a nákup techniky nevyhnutnej na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V obci sa predpokladá separovanie dvoch druhov biologicky rozložiteľného odpadu: fytomasa (biologicky rozložiteľný odpad z rastlín) a dendromasa (drevná biomasa). Zakúpené zariadenia umožnia zber odpadu, prvotnú úpravu (štiepkovanie), prepravu do obecnej kompostárne a zhodnotenie na kompost. Ten bude následne využívaný pre potreby obce a jej obyvateľov.

Projekt je potrebné realizovať z environmentálnych dôvodov (zamedzenie vzniku ilegálnych skládok odpadu), ale aj z dôvodov ekonomických (obec vynakladá ročne vysoké čiastky na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu). Produkcia nevyseparovaného odpadu sa realizáciou projektu zníži a produkcia vyseparovaných zložiek sa naopak zvýši vďaka zavedeniu zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity – zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorá zahŕňa:

• Zriadenie obecnej kompostárne o celkovej kapacite neprevyšujúcej 100 t

• Nákup techniky nevyhnutnej na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

www.op-kzp.sk           www.ec.europa.eu

www.europa.eu

www.sazp.sk

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka