Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Verejné obstarávanie rok 2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava miestnej komunikácie v obci Ráztočno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                           Obec Ráztočno

Sídlo:                             Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

IČO:                               00318469

Telefón:                         0905 627 784

Kontaktná osoba:       Ivan Škrteľ– starosta obce

e-mail:                          starosta@obecraztocno.sk

2. Názov zákazky: 
Prieskum trhu na dodávku prác pre projekt s  názvom „ Lokálna oprava miestnych komunikácií v obci Ráztočno“.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava poškodených častí miestnych komunikácií s asfaltovým povrchomVzhľadom k tomu, že sa jedná o väčšie poškodenie jestvujúceho povrchu požadujeme práce vykonať frézovaním a nový povrch položiť strojne finišerom.

4. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 15 579,96 Eur.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Ráztočno, časti ul. Jalovská, Kukučínová, Železničná a Bôrová.

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: v termíne od 25.05.2016 do 30.10.2016, podľa finančných možností obce.

7. Podmienky účasti:

-    uchádzač je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku rozdelenú na sumu bez DPH, DPH a s DPH,

-    uchádzač je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou, návrh Zmluvy o dielo,

-    uchádzač je povinný predložiť doklad o spôsobilosti a oprávnenosti vykonávať práce, ktoré sú predmetom zákazky.

8. Spôsob určenia ceny:  na základe priloženého Zadania výkaz – výmer. V prípade potreby
      možno vykonať fyzickú obhliadku na základe telefonického dohovoru.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena – cena za dodávku  prác s DPH.

10. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku je potrebné predložiť emailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy do 18.05.2016, do 12:00.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou musí obal ponuky obsahovať:

 - adresu verejného obstarávateľa,

 - adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),

- označenie: "Zákazka podľa § 117, zákona 343/2015 - neotvárať",

- heslo súťaže: "Lokálna oprava miestnych komunikácií v obci Ráztočno".

11. Ďalšie doplňujúce informácie:

všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania,

doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk,

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,

otváranie obálok s cenovými ponukami, resp. vyhodnotenie predložených cenových ponúk prebehne 18.05.2016 o 14:00 hod. Predpokladaný termín oznámenie výsledku je 20.05.2016,

víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie a podpísanie zmluvy o dielo.

 

Príloha č.1 Zadanie Výkaz - výmer

V Ráztočne, dňa 11.05.2016

                                                                                                                 Ivan Škrteľ, v.r., starosta obce

 

 

 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                        Obec Ráztočno

Sídlo:                          Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

IČO:                            00 318 469

Telefón:                      0905 627 784

Kontaktná osoba:    Ivan Škrteľ– starosta obce

e - mail:                     starosta@obecraztocno.sk

2. Názov zákazky: 

Prieskum trhu na dodávku tovaru a prác pre projekt s názvom „ Obnova studničky pri kríži v obci Ráztočno“.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obnova jestvujúcej studničky s tým, že prameň bude prebudovaný tak, že voda bude vytekať s obnoveného podstavca kríža. Na podstavci bude umiestnený žľab z ktorého bude prebytočná voda odtekať do prepadu. Pred krížom vybudovať nástupné plató, kde bude umiestnená lavička. Priestor zostane otvorený. Vytekajúca voda bude nasvietená špeciálnym osvetlením, čím sa opticky zvýši zážitok prostredia. Ľavá zadná strana blízkeho okolia bude od miestnej komunikácie oddelená oporným múrikom a vysiata trávou.

4. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 6 091,48 Eur.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Ráztočno

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: v termíne od 01.07.2016 do 15.10.2016

7. Podmienky účasti:

-    uchádzač je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku rozdelenú na sumu bez DPH, DPH a s DPH

-    uchádzač je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou, návrh Zmluvy o dielo.

-    uchádzač je povinný predložiť doklad o spôsobilosti a oprávnenosti vykonávať práce, ktoré sú predmetom zákazky.

8. Spôsob určenia ceny:  na základe priloženého Zadania výkaz – výmer. V prípade potreby možno
      vykonať fyzickú obhliadku na základe telefonického dohovoru.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena – cena za dodávku tovaru a prác s DPH.

10. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku je potrebné predložiť emailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy do 13.05.2016, do 12:00.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou musí obal ponuky obsahovať:

adresu verejného obstarávateľa,

adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),

označenie: „Zákazka podľa § 117, zákona 343/2015 – neotvárať“

heslo súťaže: „Obnova studničky pri kríži v obci Ráztočno“

Ďalšie doplňujúce informácie:

 - všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania,

- -doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk,

 - verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,

 - otváranie obálok s cenovými ponukami, resp. vyhodnotenie predložených cenových ponúk prebehne 13.05.2016 o 14:00 hod. Predpokladaný termín oznámenie výsledku je 17.05.2016,

- víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie a podpísanie zmluvy o dielo.

 

Príloha č.1 Zadanie Výkaz - výmer

V Ráztočne 04.05.2016

                                                                                                                            Ivan Škrteľ, v.r., starosta obce

 

 


 

Výzva na predloženie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                        Obec Ráztočno

Sídlo:                          Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

IČO:                            00 318 469

Telefón:                      0905 627 784

Kontaktná osoba:    Ivan Škrteľ– starosta obce

e - mail: starosta@obecraztocno.sk

2. Názov zákazky: 

Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je externý manažment k projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“, v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritná os 4, Špecifický cieľ 4.3.1.

Externý manažment projektu zahŕňakoordináciu činnosti v rámci schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane prípravy monitorovacích správ a žiadostí o platbu.

Celkový rozsah zákazky je odhadovaný na koordináciu činností počas ôsmych mesiacov realizácie projektu, mesačne po 140 h, t. j. celkom1120 h činností.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 164 eur

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Ráztočno

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do február 2017, resp. podľa harmonogramu schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

7. Podmienky účasti:

-    uchádzač je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku rozdelenú na sumu bez DPH, DPH a s DPH

-    uchádzač je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou, podpísanú Mandátnu zmluvu príloha č. 1

-    uchádzač je povinný predložiť doklad o absolvovaní preukazujúci vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

-    uchádzač je povinný preložiť doklady preukazujúce že má skúsenosti  z oblasti externého manažmentu v rámci fondov EÚ, odmanažované minimálne 3 projekty z fondov EU v celkovej hodnote minimálne 500 tisíc eur za obdobie predchádzajúcich 3 rokov, odmanažované projekty z oblasti životného prostredia v celkovej hodnote minimálne 300 000 eur.

8. Spôsob určenia ceny:

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku v rozsahu: cena bez DPH, DPH, cena s DPH.

Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie iba jednu – konečnú cenu a upozorní, že nie je platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena – cena za poskytnutie služby s DPH.

10. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku je potrebné predložiť emailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy do 10.05.2016, do 10:00.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou musí obal ponuky obsahovať:

adresu verejného obstarávateľa,

adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),

označenie: „Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015– neotvárať“

heslo súťaže: „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“

11. Ďalšie doplňujúce informácie:

 - Predmet zákazky sa bude realizovať len v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu a zazmluvnenia formou zmluvy o poskytnutí NFP.

 - Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 - Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.

 - Ponuka uchádzača musí obsahovať:

Doklady a dokumenty podľa bodu 7 tejto výzvy

Cenovú ponuku uchádzača v štruktúre podľa bodu 8 tejto výzvy

 - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

 - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v prípade, ak poskytovateľ neuzatvorí zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s verejným obstarávateľom na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“, resp. neoverí proces verejného obstarávania na túto zákazku.

 - Otváranie obálok s cenovými ponukami, resp. vyhodnotenie predložených cenových ponúk prebehne 10.05.2016 o 12:00 hod. Predpokladaný termín oznámenie výsledku je 13.05.2016.

 - Víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie.

 

Príloha č.1 - Mandátna zmluva

Zverejnené 03.05.2016

                                                                                                                Ivan Škrteľ, v.r., starosta obce

 

 


 

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Obec Ráztočno

Sídlo : Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

IČO : 00 318 469

Telefón : 0905 627 784

Kontaktná osoba:Ivan Škrteľ – starosta obce

e - mail : starosta@obecraztocno.sk

2. Názov zákazky: 

Prieskum trhu na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“,  ktorý bude pripravený ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritná os 4, Špecifický cieľ 4.3.1.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 200,00 eur

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ráztočno

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

- realizačná projektová dokumentácia do 14 dní od podpisu žiadosti o nenávratný finančný príspevok

- dokumentácia skutkového vyhotovenia do 14 dní od ukončenia diela

7. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku rozdelenú na sumu bez DPH, DPH a s DPH.

8. Spôsob určenia ceny:

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku bez DPH, DPH a s DPH.

Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie iba jednu – konečnú cenu a upozorní, že nie je platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena – cena za poskytnutie služby s DPH.

10. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku je potrebné predložiť emailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy do 24.3.2016, do 12:00.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou musí obal ponuky obsahovať:

 - adresu verejného obstarávateľa,

 - adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),

 - označenie: „Zákazka podľa § 9 ods. 9 – neotvárať“

 - heslo súťaže: „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“

11. Ďalšie doplňujúce informácie:

Predmet zákazky sa bude realizovať len v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu a zazmluvnenia formou zmluvy o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

 - Doklady a dokumenty podľa bodu 7 tejto výzvy

 - Cenovú ponuku uchádzača v štruktúre podľa bodu 8 tejto výzvy

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v prípade, ak poskytovateľ neuzatvorí zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s verejným obstarávateľom na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“, resp. neoverí proces verejného obstarávania na túto zákazku.

Otváranie obálok s cenovými ponukami, resp. vyhodnotenie predložených cenových ponúk prebehne 24.3.2016 o 14:00 hod. Predpokladaný termín oznámenie výsledku je 24.3.2016.

Víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie.

V Ráztočne, dňa 15.03.2016

                                                                                          Ivan Škrteľ, v.r., starosta obce
__________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponúk

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Obec Ráztočno

Sídlo : Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

IČO : 00 318 469

Telefón : 0905 627 784

Kontaktná osoba:Ivan Škrteľ– starosta obce

starosta@obecraztocno.sk

2. Názov zákazky: 

Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je stavebný dozor k projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“, v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritná os 4, Špecifický cieľ 4.3.1.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 481,67 eur

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ráztočno

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 4 mesiace od začatia realizácie diela

7. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku rozdelenú na sumu bez DPH, DPH a s DPH.

8. Spôsob určenia ceny:

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku v rozsahu: cena bez DPH, DPH, cena s DPH.

Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie iba jednu – konečnú cenu a upozorní, že nie je platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH.

9.Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena – cena za poskytnutie služby s DPH.

10. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku je potrebné predložiť emailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy do 24.3.2016, do 12:00.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou musí obal ponuky obsahovať:

 - adresu verejného obstarávateľa,

 - adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),

 - označenie: „Zákazka podľa § 9 ods. 9 – neotvárať“

 - heslo súťaže: „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“

Ďalšie doplňujúce informácie:

Predmet zákazky sa bude realizovať len v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu a zazmluvnenia formou zmluvy o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

 - Doklady a dokumenty podľa bodu 7 tejto výzvy

 - Cenovú ponuku uchádzača v štruktúre podľa bodu 8 tejto výzvy

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v prípade, ak poskytovateľ neuzatvorí zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s verejným obstarávateľom na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“, resp. neoverí proces verejného obstarávania na túto zákazku.

Otváranie obálok s cenovými ponukami, resp. vyhodnotenie predložených cenových ponúk prebehne 24.3.2016 o 14:00 hod. Predpokladaný termín oznámenie výsledku je 24.3.2016.

Víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie.

V Ráztočne, dňa 15.03.2016

                                                                               Ivan Škrteľ, v.r., starosta obce
__________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponúk

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Obec Ráztočno

Sídlo : Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztocno

IČO : 00 318 469

Telefón : 0905 627 784

Kontaktná osoba:Ivan Škrteľ– starosta obce

starosta@obecraztocno.sk

2. Názov zákazky: 

Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je externý manažment k projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“, v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritná os 4, Špecifický cieľ 4.3.1.

Externý manažment projektu zahŕňakoordináciu činnosti v rámci schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane prípravy monitorovacích správ a žiadostí o platbu.

Celkový rozsah zákazky je odhadovaný na koordináciu činností počas ôsmych mesiacov realizácie projektu, mesačne po 140 h, t.j. celkom1120 h činností.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 164 eur

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Ráztočno

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do január 2017

7. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku rozdelenú na sumu bez DPH, DPH a s DPH.

8. Spôsob určenia ceny:

 - Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku v rozsahu: cena bez DPH, DPH, cena s DPH.

 - Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie iba jednu – konečnú cenu a upozorní, že nie je platiteľom DPH.

 - Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.

 - Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena – cena za poskytnutie služby s DPH.

10. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku je potrebné predložiť emailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy do 24.3.2016, do 12:00.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou musí obal ponuky obsahovať:

 - adresu verejného obstarávateľa,

 - adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),

 - označenie: „Zákazka podľa § 9 ods. 9 – neotvárať“

 - heslo súťaže: „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“

11. Ďalšie doplňujúce informácie:

 - Predmet zákazky sa bude realizovať len v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu a zazmluvnenia formou zmluvy o poskytnutí NFP.

 - Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 - Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.

 - Ponuka uchádzača musí obsahovať:

    Doklady a dokumenty podľa bodu 7 tejto výzvy

    Cenovú ponuku uchádzača v štruktúre podľa bodu 8 tejto výzvy

 - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

 - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v prípade, ak poskytovateľ neuzatvorí zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s verejným obstarávateľom na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno“, resp. neoverí proces verejného obstarávania na túto zákazku.

 - Otváranie obálok s cenovými ponukami, resp. vyhodnotenie predložených cenových ponúk prebehne 24.3.2016 o 14:00 hod. Predpokladaný termín oznámenie výsledku je 24.3.2016.

 - Víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie.

 

V Ráztočne, dňa 15.03.2016

                                                                                      Ivan Škrteľ, v. r., starosta obce


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka