Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Úvodom

Obecné zastupiteľstvo obce Ráztočno
 

    
     Obecné zastupiteľstvo v Ráztočne je zastupiteľský zbor obce Ráztočno zložený
z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ráztočno na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

     Obecné zastupiteľstvo v Ráztočne má 7 poslancov.

     Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


 

Úlohy obecného zastupiteľstva
 


     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Ráztočno a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

     Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),

k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.

l) schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

n) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

o) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 50 000,- Sk,

q) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad ........................ Sk,

r) schvaľovať aukčný predaj vecí,

s) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce

t) schvaľovať štatút obce.


     Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

     Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ráztočne.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka