Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno


                                             Valné zhromaždenie

                                                                        Článok 1 
                                          Otvorenie a vedenie valného zhromaždenia

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvára a vedie predsedajúci, ktorým je spravidla predseda, ak výbor nerozhodne inak. Predsedajúci predloží návrh na schválenie programu rokovania valného zhromaždenia, návrh pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu.

2. Rokovanie valného zhromaždenia sa riadi schváleným programom a rokovacím poriadkom.

3. Valnému zhromaždeniu predsedá pracovné predsedníctvo. Návrh na zloženie pracovného predsedníctva predkladá valnému zhromaždeniu výbor. V pracovnom predsedníctve sú zastúpení najmenej dvaja členovia výboru a jeden člen dozornej rady, ktorého navrhne dozorná rada. Členovia pracovného predsedníctva sú volení z prítomných členov a z pozvaných hostí. Predsedom pracovného predsedníctva sa zvyčajne stáva člen výboru, ktorého výbor poveril vedením valného zhromaždenia.

4. Predsedovi pracovného predsedníctva sú písomne predkladané návrhy, pripomienky, prípadne diskusné príspevky z pléna, ktoré rieši po dohode s ostatnými členmi pracovného predsedníctva.

5. Predsedajúci otvára diskusiu ku každému bodu rokovania. Pracovné predsedníctvo môže predložiť návrh na uzavretie diskusie hlasovaním. K prerokovávaným bodom podľa potreby predkladá návrh uznesenia na odsúhlasenie plénom. Diskusný príspevok sa musí týkať len prerokovávaného bodu programu. Pracovné predsedníctvo môže obmedziť čas diskusných príspevkov.                                                                         Článok 2
                                                        Pracovné komisie a ich úlohy

1. V prípade potreby na pomoc pracovnému predsedníctvu môžu byť na valnom zhromaždení zvolené aj ďalšie, pracovné komisie, napr.
* volebná, ktorá predkladá návrhy na voľbu členov do orgánov pozemkového spoločenstva.

2. Návrh na zloženie komisie predkladá výbor. Komisia si zvolí zo svojich členov predsedu.

3. Komisia pracuje samostatne a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.


                                                                         Článok 3
                                                 Uznášanie na zhromaždení delegátov

1. Uznášanie sa valného zhromaždenia je stanovené v Zmluve o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti z 29. februára 1996 so schválenými doplnkami.

2. Členovia dozornej rady a hostia, ktorí nie sú členmi Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno, sa zúčastňujú rokovania valného zhromaždenia s hlasom poradným. Môžu sa vyjadrovať k prerokovávaným otázkam, podávať návrhy, zúčastňovať sa diskusií, byť volení do pracovných komisií a volených orgánov pozemkového spoločenstva pri dodržaní všeobecne platných predpisov.


                                                                          Článok 4
                                                                Spôsob hlasovania

1. Valné zhromaždenie rozhoduje zvyčajne verejným hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho.

2. Postup pri hlasovaní :
Hlasuje sa za návrh výboru, ktorý bol valnému zhromaždeniu písomne predložený. Ak predložený návrh nezíska potrebnú väčšinu, hlasuje sa za ďalšie pozmeňujúce návrhy v takom poradí, ako boli predložené. Ak sa pri hlasovaní dosiahne potrebná väčšina hlasov, je platný ten návrh, ktorý potrebnú väčšinu hlasov získal, a o ďalších návrhoch sa už nehlasuje.


                                                                          Článok 5
                                            Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

1. O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať :
a) dátum a miesto konania valného zhromaždenia
b) prijaté uznesenia
c) výsledky hlasovania
d) neprijaté námietky členov a členov orgánov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

2. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina s podpismi zúčastnených na valnom zhromaždení, a všetky materiály prerokovávané a valným zhromaždením schválené.

3. Zápisnicu o rokovaní valného zhromaždenia podpisujú predseda, zapisovateľ a overovatelia zápisnice. 


                                                        Výbor

                                                                          Článok 6
1. Riadne rokovanie výboru sa koná spravidla jeden-krát mesačne. Zvoláva ho obyčajne predseda, resp. tajomník. V prípade potreby môže schôdzu výboru zvolať aj nadpolovičná väčšina členov výboru.
     V naliehavých prípadoch sa zvoláva mimoriadna schôdza výboru. Schôdza výboru môže byť zvolaná aj na podnet nadpolovičnej väčšiny členov dozornej rady.
2. Výbor na svojich rokovaniach prejednáva operatívne otázky dotýkajúce sa hospodárenia a ochrany urbárskeho majetku a práv svojich členov, otázky obchodno-technické, ako aj ochrany prírody. Pri svojej činnosti a rozhodovaní rešpektuje platné právne predpisy

3. Rokovanie výboru otvára a vedie predsedajúci, ktorým je spravidla predseda. Predsedajúci predloží návrh na schválenie programu rokovania výboru. Určuje zapisovateľa.

4. Rokovanie výboru sa riadi schváleným programom a rokovacím poriadkom.

5. Predsedajúci otvára rozpravu ku každému bodu rokovania. Každý člen výboru má právo k bodu rokovania diskutovať a predkladať návrhy. O predložených návrhoch výbor rozhoduje hlasovaním. Výbor rozhoduje zvyčajne verejným hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Člen výboru, ktorý má odlišný názor ako bol názor prijatý nadpolovičnou väčšinou výboru, môže požiadať, aby do zápisu bol jeho názor zaprotokolovaný. Nič to však nemení na veci, že bude rešpektovať demokratické rozhodnutie väčšiny.

6. Z každého zasadnutia výboru sa spracováva zápis, ktorý obsahuje stručný priebeh rokovania s prijatými závermi. Zápis podlieha schváleniu výboru na jeho ďalšom zasadnutí. 


                                                  Dozorná rada

                                                                        Článok 7
  Dozorná rada sa schádza podľa potreby. Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. K organizačnému zabezpečeniu rokovania si dozorná rada môže operatívne prijať svoje pravidlá, ktoré sú však povinné rešpektovať platnú legislatívu a ďalšie relevantné predpisy. 


    Tento rokovací poriadok schválilo valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno dňa 15. apríla 2005.


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka