Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Rok 2018

Oznámenia o začatí správneho konania - výrub stromov 2018

                                                    OBEC  RÁZTOČNO        
                          Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
__________________________________________________________________________________

Číslo: 01/1/2018                                                                                   V Ráztočne 31.01. 2018
Vybavuje : Radovská    

                                                                                         

                                                 OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
30.01. 2018 podal  Emil Mlynerk, Hôrky 181, Ráztočno, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks v druhovom zložení
1 ks smrek obyčajný (Picea abies)
na pozemku parcely C - KN č. 1960/3, zastavané plochy a nádvorie, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1652.

Dôvod výrubu: Strom rastie v blízkosti rodinného domu a  svojim vzrastom, koreňovou sústavou začína poškodzovať prístupový chodník k nehnuteľnosti, zasahuje teleso žumpy a výškovo aj elektrické a telekomunikačné vedenie.

 Dňom 31.01. 2018 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                  Ivan Škrteľ
                                                                                                                       starosta obce, v.r.

 

 

 

                                                       OBEC  RÁZTOČNO        
                          Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
__________________________________________________________________________________

Číslo: 02/02/2018                                                                                   V Ráztočne 21.01. 2018
Vybavuje : Radovská                         

                           

                                                 OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
16.02.2018podal  Milan Kotian, Handlovská 302/61, Ráztočno, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks v druhovom zložení
1 ks orech vlašský (Juglans regia L)
na pozemku parcely C - KN č. 197, zastavané plochy a nádvorie, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1006.

Dôvod výrubu: Na základe plánovaných terénnych úprav na danom pozemku je možné, že zásahom do pôdy bude narušená koreňová sústava dreviny a stabilita stromu. Strom je široko rozkonárený môže ohroziť bezpečnosť ľudí, pohybujúcich sa v okolí, ohroziť susediace nehnuteľnosti.

 Dňom 21.01. 2018 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                  Ivan Škrteľ
                                                                                                                      starosta obce, v.r.

 

   

                                                      OBEC  RÁZTOČNO        
                          Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
__________________________________________________________________________________

Číslo: 03/03/2018                                                                                   V Ráztočne 07.03. 2018
Vybavuje : Keratová                         

                           

                                                 OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

                Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
06.03.2018 podala Obec Jalovec, Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec, zastúpená starostom obce, Ing. Petrom Kotianom, v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ocharane príroda a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ocharane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 9 ks, 400 m2 krovín   v druhovom zložení

-2ks smrek obyčajný((Picea abies)

-4ks dub lesný (Quercus robur)

-2ks topoľ osikový (Populus tremula)

-1ks jabloň planá (Malus sylvestris)

- 400 m2 krovín

rastúcich na pozemkoch parciel C-KN č.827/1, E-KN č. 990,992/1 v k.ú. Jalovec, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa na základe LV č. 1

Dôvod výrubu: Stromy(smreky) sú prestarnuté, koreňmi poškodzujú dažďovú kanalizáciu, rastú na mieste, kde je plánovaná výstavba manipulačnej plochy. Duby a topole rastú na hranici  obecného cintorína, ich konáre zasahujú nad hroby, ohrozujú a znečisťujú ich. Jabloň a krovitý porast rastú na mieste, kde je plánované vytvorenie obecného kompostoviska.

Dňom 07.03.2018 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.            

Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v  Ráztočne, v stránkové dni.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

 

 

 

                                                                                                                  Ivan Škrteľ
                                                                                                                       starosta obce, v.r.
 

                                                       OBEC  RÁZTOČNO        
                          Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
__________________________________________________________________________________

Číslo:04/06/2018                                                                               V Ráztočne 28.05.2018
Vybavuje : ing. Keratová  

                                                                             

                                                                OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
25.05. 2018 podalo Mesto Handlová v zastúpení primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v druhovom zložení:

-3 ks smrek obyčajný ( picea abiens), rastúcich na pozemku parcela C-KN č.1862/13, (ostatné plochy), v k.ú. Handlová, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa na základe LV č.3849

-2ks smrek obyčajný ( picea abiens), rastúcich na pozemkoch parciel C-KN č. 4247/1 bez LV, KN E 5880/3, v k.ú. Handlová, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa na základe LV č.1

 

Dôvod výrubu: rekonštrukcia kúpaliska, prestavba budovy kúpaliska.

Dňom 28.05. 2018 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania.                              Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

 

                                                                                                                 Ivan Škrteľ
                                                                                                                         starosta obce, v.r.

 

                                                          OBEC  RÁZTOČNO        
                          Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
__________________________________________________________________________________

Číslo: 05/06/2018- 458                                                                                     V Ráztočne 07.06.2018
Vybavuje : Ing. Keratová                                                                                  

                                                 OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Dňa 05.06.2018 podalo Mesto Handlová, Námestie Baníkov 7, 972 51 Handlová  zastúpené primátorom mesta, Ing. Rudolfom Podobom,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 6ks drevín , v druhovom zložení

-1 ks smrek obyčajný ( picea abiens), rastúci na pozemku parcela KN C č.4454 bez LV, KN E 18034/1, LV 1381 v k.ú. Handlová, ktoré sú vo vlastníctve ŽSR  na základe LV č.1381

-4ks lipa malolistá ( tilia cordata), rastúcich na pozemkoch parciel KN C č.4454 bez LV, KN E 18034/1, LV 1381 v k.ú. Handlová, ktoré sú vo vlastníctve ŽSR  na základe LV č.1381

- 1 ks breza previsnutá ( betula pendula), rastúci na pozemku parcela KN C č.4454 bez LV, KN E 18034/1, LV 1381 v k.ú. Handlová, ktoré sú vo vlastníctve ŽSR  na základe LV č.1381

 

Dôvod výrubu: oprava miestnej komunikácie M.R. Štefánika, dreviny poškodzujú koreňmi       komunikáciu

Dňom 08. 06. 2018 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v  Ráztočne, v stránkové dni.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                  Ivan Škrteľ
                                                                                                                       starosta obce, v.r.
 

                                                        OBEC  RÁZTOČNO        
                          Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
__________________________________________________________________________________

Číslo:06/07/2018-551                                                                                  V Ráztočne 23.07.2018
Vybavuje : ing. Keratová  

                                                                             

                                                                OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
16.07. 2018 podalo Mesto Handlová v zastúpení primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v druhovom zložení:

-5ks  borovica hladká (pinus strobus), na pozemku parcely C - KN č. 1436/304, v k. ú.Handlová, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1.

-2 ks borovica čierná (pinus nigra), na pozemku parcely C - KN č. 1436/304, v k. ú.Handlová, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1.

Dôvod výrubu: Dreviny sú suché, hrozí vývrat stromov.

Dňom 16.07. 2018 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania.                              Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

 

                                                                                                                 Ivan Škrteľ
                                                                                                                         starosta obce, v.r.

 

 

 

 

 

                     


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka