Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Rok 2017

___________________________________________________________________________________

Číslo: 1/2/2017                                                                                                            V Ráztočne 20.02. 2017
                                                                                                             

                                                                                    OZNÁMENIE 
                                       o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
20.02. 2017 podal Bohuslav Ziaťko, Hôrky 167, 972 31 Ráztočno,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks v druhovom zložení – 1 ks smrek, na pozemku parcely C - KN č. 1513/69, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1510, zastavané plochy a nádvoria.

Dôvod výrubu: Rozrastajúce sa korene stromu zasahujú do rodinného  domu, ohrozujú jeho statiku. Vo veternom počasí je ohrozujúci pre blízke stavby aj jeho vysoký vzrast.

Dňom 20.02. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

                                                                                                                            Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                         starosta obce

Zverejnené 20.02.2017

________________________________________________________________________________

Číslo:2/2/2017                                                                                   V Ráztočne 22. 02. 2017
                                                                                                             

                                                                        OZNÁMENIE 
                          o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
21.02. 2017 podala Kristína Škrteľová, Handlovská 479, 972 31 Ráztočno,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 4ks v druhovom zložení – 4 ks hrab, na pozemku parcely C - KN č. 416/5, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1582, trvalé trávne porasty.

Dôvod výrubu: Rozrastajúce sa korene stromu sú podmyté, v nepriaznivom počasí hrozí vyvrátenie stromov. Dreviny sú čiastočné vyschnuté, odlamujú sa konáre.
Dňom 22.02. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

                                                                                                                          Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                          starosta obce

Zverejnené 22.02.2017

_________________________________________________________________________________

Číslo: 3/2/2017                                                                                                        V Ráztočne 24. 02. 2017
                                                                                                            

                                                                            OZNÁMENIE 
                              o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
23.02. 2017 podal Marián Múdry, Komenského 418/23, 972 31 Ráztočno,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 3ks v druhovom zložení – 3 ks buk obyčajný, na pozemku parcely E - KN č. 3018, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 2545, orná pôda.

Dôvod výrubu: zámer umiestniť na predmetnom pozemku drobnú stavbu – sklad náradia.
Dňom 24.02. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                              Ivan Škrteľ
                                                                                                                         starosta obce, v.r.

Zverejnené 24.02.2017
_________________________________________________________________________________

Číslo:4/3/2017                                                                                                           V Ráztočne 08.03. 2017
                                                                                                             

                                                                         OZNÁMENIE 
                               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
06.03. 2017 podal Ing. Tomáš Chudý, Palárika 11/10, 971 01 Prievidza, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 4ks v druhovom zložení – 4 ks orech vlašský, na pozemku parcely C - KN č. 2317, záhrady v k. ú. Ráztočno, ktorý prechádza do vlastníctva žiadateľa, na základe návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Dôvod výrubu: Stromy sa nachádzajú v tejto dobe v neudržiavanej záhrade, sú napadnuté chorobami a z väčšej časti sú suché. Pre zabránenie šírenia bakteriálnej nákazy ďalších stromov a v rámci zachovania bezpečnosti pred odlamujúcimi sa časťami stromov.
Dňom 08.03. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

                                                                                                                                Ivan Škrteľ
                                                                                                                         starosta obce, v.r.

Zverejnené 08.03.2017

__________________________________________________________________________________

Číslo:5/3/2017                                                                                                             V Ráztočne 15.03. 2017
                                                                                           

           OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
15.03. 2017 podal Adam Čomor, Ligetská 1B/1, 972 51 Handlová v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks v druhovom zložení – 1 ks orech vlašský, na pozemku parcely C - KN č. 2010/4, zastavaná plocha  a nádvorie v k. ú. Ráztočno, ktorý prechádza do vlastníctva žiadateľa, na základe návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Dôvod výrubu: Strom sa nachádza pred rodinným domom, je napadnutý škodcami a z väčšej časti je suchý. Svojim vysokým vzrastom cloní RD.Výrub dreviny požaduje aj pre zachovanie bezpečnosti ľudí pohybujúcich sa v bezprostrednej blízkosti, po miestnej komunikácii.
V nepriaznivom  počasí sa odlamujú konáre stromu, koruna je rozrastená do káblov vedenia obecného rozhlasu.

Dňom 15.03. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

                                                                                                                              Ivan Škrteľ
                                                                                                                         starosta obce, v.r.

Zverejnené 15.03.2017
___________________________________________________________________________________

 

Číslo:6/9/2017                                                                                     V Ráztočne, 26.09.2017                                                                                                                                                                  

                                                                                OZNÁMENIE 
                                   o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
25.09. 2017 podal  Ivan Meszáros, Narcisová 8, 821 01 Bratislava v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks v druhovom zložení – 1 ks buk lesný (Fagus sylvatica), na pozemku parcely C - KN č. 2843/5, ostatné plochy, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1936.

Dôvod výrubu: Strom sa nachádza pri rekreačnej chate , je naklonený nad nehnuteľnosť a v nepriaznivom počasí hrozí jeho zrútenie, odlomenie a následne poškodenie chaty.

Dňom 26.09. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

                                                                                                                             Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                             starosta obce

Zverejnené 26.09.2017

___________________________________________________________________________________

         Číslo:7/10/2017                                                                                                  V Ráztočne 06.10.2017  

                                                                                        

                                                                                     OZNÁMENIE 
                                   o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
29.09. 2017 podal  Patrik Schubada, Jalovská 525/50, Ráztočno, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 2ks v druhovom zložení –
1 ks orech vlašský (Juglans regia L)
1 ks smrek obyčajný (Picea abies)
na pozemku parcely C - KN č. 1407/4, zastavané plochy a nádvorie, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 1539.

Dôvod výrubu: Stromy rastú medzi rodinnými domami a svojim vysokým vzrastom ohrozujú nehnuteľnosti.
Dňom 06.10. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

                                                                                                                              Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                              starosta obce

Zverejnené 06.10.2017
___________________________________________________________________________________

   Číslo:8/10/2017                                                                                               V Ráztočne, dňa 18.10.2017                              

                                                                                     OZNÁMENIE 
                                      o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Dňa 18.10. 2017 podala Obec Jalovec, Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec, zastúpená starostom obce, Ing. Petrom Kotianom,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 19 ks drevín , 1500 m2 krovín  
v druhovom zložení –5 ks jelša lepkavá (Alnus glutinosa)
2 ks topoľ osikový (Populus tremula)
10 ks – jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
2 ks hruška obyčajná (Pyrus pyraster)
1500m2 krovín – trnky, divé ruže, lieska, agáč
rastúcich na pozemkoch parciel C-KN č.1472/1, 1472/2 (zastavané plochy a nádvorie)
C- KN č.1829/1 (trvalý trávnatý porast), C-KN č. 1862/2 (zastavané plochy a nádvorie),
v k.ú. Jalovec, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa na základe LV č. 1

Dôvod výrubu: Stromy a kroviny prerástli do priestoru obecnej cesty, zamedzujú jej priechodnosti. Výrub je nutný z dôvodu rekonštrukcie miestnej účelovej komunikácie.
Dňom 18.10. 2017 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v  Ráztočne, v stránkové dni.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                      Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                      starosta obce
Zverejnené18.10.2017


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka