Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Rok 2016

           

 

                číslo: 1/03/2016                                                                                   V Ráztočne, 17.03.2016

OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Dňa 16.03. 2016 podal Ing. Viliam Vysočáni,.........., 960 01 Zvolen,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa – 1ks , orech vlašský, rastúcom na pozemku parcel. C - KN č. 1536/3. v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č.1925, zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod výrubu: drevina svojim vzrastom v nepriaznivom  veternom počasí ohrozuje susediacu nehnuteľnosť – RD, strom je vysoký a rozrastený do šírky, čím spôsobuje tieň
aj znečistenie na okolitých pozemkoch.
            Dňom 17.03. 2016 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a na základe poverenia Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU–PD-OSZP-2015/012959 zo dňa 01.06.2015 oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Keďže  ste v zmysle § 14 zákona č.17/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesk. predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme,
že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú pomery na predmetných parcelách dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                                   Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                                  starosta obce

 

         číslo: 2/03/2016                                                                                          V Ráztočne, 17.03.2016

OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Dňa 16.03. 2016 podala Obec Jalovec, Mlynská 636/45, 972 31 zastúpená starostom obce, Ing. Petrom Kotianom,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa– 4 ks v druhovom zložení – 4 ks dub lesný, rastúcich na pozemkoch parciel E - KN č. 992/1. v k. ú. Jalovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č.1, ostatné plochy a trvalé trávne porasty – verejné priestranstvo, mimo zastavaného územia obce
Dôvod výrubu: dreviny sú vysoké, naklonené nad plochu cintorína, spôsobujú znečistenie priestoru, hrobových miest. V prípade ich vývratu alebo zlomenia by mohlo dôjsť k poškodeniu náhrobkov.
Dňom 17.03. 2016 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a na základe poverenia Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU–PD-OSZP-2015/012959 zo dňa 01.06.2015 oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Keďže  ste v zmysle § 14 zákona č.17/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesk. predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme,
že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú pomery na predmetných parcelách dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                        Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                        starosta obce

 

 

   

číslo: 5/10/2016                                                                                          V Ráztočne, 18.10.2016

                                                                               OZNÁMENIE 
                                  o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
17. 10. 2016 podala Mgr. Iveta Pialová, Poluvsie 139, 013 13 Rajecké Teplice,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 5ks v druhovom zložení – 4 ks smrek, 1ks borovica rastúcich na pozemkoch parcely E - KN č. 1508, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 2408, trvalé trávne porasty a parcely C- KN č. 2359, ostatné plochy

Dôvod výrubu: dreviny sú súčasťou brehového porastu pri potoku a pre vysoký vzrast hrozí ich vyvrátenie, čím je ohrozená blízka nehnuteľnosť.
Dňom 18.10. 2016 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania, s vykonaním miestnej obhliadky. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

                                                                                                                                    Ivan Škrteľ
                                                                                                                                    starosta obce , v.r.

 

 

číslo: 6/11/2016                                                                                          V Ráztočne, 02.11.2016

                                                                                 OZNÁMENIE 
                                  o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce, Ivanom Škrteľom, oznamuje, že dňa
31. 10. 2016 podal Ján Jendrušák, Morovnianska 406, Ráztočno,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks v druhovom zložení – 1 ks orech vlašský, na pozemku parcely C - KN č. 369/2, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 592, záhrada.

Dôvod výrubu: dreviny sú súčasťou brehového porastu pri potoku a pre vysoký vzrast hrozí ich vyvrátenie, čím je ohrozená blízka nehnuteľnosť.
Dňom 02.11. 2016 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie.

 

 

                                                                                                                               Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                               starosta obce

 

   


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka