Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Rok 2015

Číslo: 1/01/2015                                                                        V Ráztočne 30.01. 2015
 

 

                                                              OZNÁMENIE
                         o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 26.01. 2015 požiadal Jozef Abrman,........ , Trenčín 911 05,  v súlade s príslušnými paragrafovými zneniami vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 3ks ihličnanov (smrek) – na pozemku parcely č. C-KN 3597/17 v k. ú. Ráztočno,časť Remata,  ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: stromy sú prestárlé, vysychajú, odlomené konáre padajú na strechu nehnuteľnosti, rekreačnej chaty, výrazne tienia, v nepriaznivom počasí ohrozujú nehnuteľnosť, ľudí pohybujúcich sa v jej okolí.

Uvedeným dňom bolo začaté  konanie v predmetnej veci.
 Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie
 

                                                                                            Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                            starosta obce
                                                                                                                   

 

 

         

Číslo: 2/02/2015                                                                       V Ráztočne 24. 02. 2015
 

                                                              OZNÁMENIE
                 o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 

Dňa 24.02.2015 požiadal Ing. Ján Krško, ul. ............ ,Jalovec,  v súlade s príslušnými paragrafovými zneniami vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 5ks stromov - osika – na pozemku parcely č. C-KN 1510/1 v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve rímsko-katolíckej cirkvi Chrenovec - Brusno. (K žiadosti doložený súhlas vlastníka parcely).
Dôvod výrubu: stromy sú prestárlé, svojim vzrastom ohrozujú stavbu garáže stojacej v ich blízkosti, v nepriaznivom počasí ohrozujú parkujúce motorové vozidlá, ľudí pohybujúcich sa v ich okolí, tienia porastom v okrasnej záhrady na susediacom pozemku.

Uvedeným dňom bolo začaté  konanie v predmetnej veci.
 Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie
 

                                                                                                          Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                           starosta obce

 

 

 

Číslo: 3/03/2015                                                                         V Ráztočne 05.03. 2015
 

                                                              OZNÁMENIE
              o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 03.03. 2015 požiadala  Kristína Škrteľová, ..................,  972 31 Ráztočno,
 v súlade s príslušnými paragrafovými zneniami vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 4ks drevín(hrab) – na pozemku parcely č. C-KN 416/5 v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: stromy sú prestárlé, rastú ako súčasť brehového porastu, korene stromov sú podmyté, hrozí ich spadnutie, v nepriaznivom počasí sa odlamujú konáre.

Uvedeným dňom bolo začaté  konanie v predmetnej veci.
Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie
 

                                                                                             Ivan Škrteľ, v.r.,
                                                                                              starosta obce


                                                                                                                  

 

Číslo:4/03/2015                                                                        V Ráztočne 12. 03. 2015
 

                                                              OZNÁMENIE
                   o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 11.03. 2015 požiadal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany,  v súlade s príslušnými paragrafovými zneniami vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 3 ks jaseň štíhly, 1 ks vŕba rakytová, 1 ks buk lesný, 2 ks jelša lepkavá, 1 ks lipa malolistá, 1 ks javor horský, 400 m2 kroviny a dreviny do výšky 1 m  – na pozemku parcely č. KN – E  1581, 1622//4, 1582/1, 1582/2 1585,1586 v k. ú. Ráztočno, koryto a svahy potoka Horeňovo.
Dôvod výrubu: stromy  a kroviny sa nachádzajú v prietočnom profile a na svahoch upravovaného koryta potoka a bránia vstupu mechanizmov potrebných pri uskutočňovaní   prác na stavbe „Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo“ (vybudovanie prehrádzky na zachytávanie splavenín v potoku a ochrana územia v rámci prevencie povodní a sucha)
Správne konanie začalo dňom 12.03.2015.
 Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.


                                                                                                 Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Číslo: 5/03/2015                                                                       V Ráztočne 17.03. 2015
 

                                                              OZNÁMENIE
                  o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 17.03. 2015 požiadal Martin Benda, ..............., Ráztočno 972 31,  v súlade s príslušnými paragrafovými zneniami vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks drevín (lipa) – na pozemku parcely č. C-KN 503/5 v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: drevina v priebehu dvoch rokov chradla, postupne úplne vyschla, odlamujú sa suché konáre.

Uvedeným dňom bolo začaté  konanie v predmetnej veci.
 Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.


 

                                                                                              Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                               starosta obce

 

 

Číslo: 6/06/2015                                                                          V Ráztočne 05.06.2015

 

                                                             OZNÁMENIE 
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Dňa 04.06. 2015 podala Obec Jalovec, Mlynská 636/45, 972 31 zastúpená starostom obce, Ing. Petrom Kotianom,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa–16 ks v druhovom zložení – 1ks borovica lesná, 9ks smrek obyčajný, 1ks smrek omorikový, 1ks duglaska tisolistá, 3ks smrekovec opadavý, 1 ks borovica biela a 11m2 krovinatého porastu kosodreviny, rastúcich na pozemkoch parciel
C- KN č. 713/1, 655, 149/52, 835/2 ul. v k. ú. Jalovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: Na predmetných parcelách budú realizované stavebné úpravy v rámci projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami“ v obci Jalovec.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a na základe poverenia Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU–PD-OSZP-2015/012959 zo dňa 01.06.2015 oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci.Keďže  ste v zmysle § 14 zákona č.17/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesk. predpisov účastníkom tohto konania , týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú pomery na predmetných parcelách dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

 

                                                                                             Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                             starosta obce

 

 

 

Číslo 7/07/2015                                                                       V Ráztočne 09.07.2015

 

                                                             OZNÁMENIE 
                  o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Dňa 08. 07. 2015 podala Obec Jalovec, Mlynská 636/45, 972 31 zastúpená starostom obce, Ing. Petrom Kotianom,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa– 5ks v druhovom zložení – 1ks orech vlašský, 2 ks slivka domáca, 1ks jabloň domáca, 1ks čerešňa vtáčia, rastúcich na pozemkoch parciel C - KN
č. 830, 829. v k. ú. Jalovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č.1, ostatné plochy a trvalé trávne porasty – verejné priestranstvo v obci.
Dôvod výrubu: Na predmetných parcelách bude  v rámci projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami“ v obci Jalovec vybudovaný obecný park SO-05, ktorý bude slúžiť na oddych a relax občanov. Stromy určené k výrubu nie je možné zakomponovať do plánovaných parkových úprav.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a na základe poverenia Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU–PD-OSZP-2015/012959 zo dňa 01.06.2015 oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Keďže  ste v zmysle § 14 zákona č.17/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesk. predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme,
že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú pomery na predmetných parcelách dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                          Ivan Škrteľ,v.r.                                                                                                                                   starosta obce

 

 

 Číslo 7/08/2015                                                                          V Ráztočne 06.10.2015                                                                       

                                                                           OZNÁMENIE 
                         o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

              Dňa 24.09.2015 požiadala Irena Lennerová,............... , 972 31 Ráztočno v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa  – 1ks ihličnanov - jedľa, rastúca na pozemku parcely C – KN č. 33/2, v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, na základe LV č. 63
Dôvod výrubu: Drevina svojim vysokým vzrastom zasahuje do elektrického vedenia, zároveň v nepriaznivom počasí ohrozuje blízko stojace nehnuteľnosti,  padajúce suché konáre a ihličie značne znečisťujú okolitý priestor, ktorý je súčasťou verejného priestranstva v centre obce.

 Dňom 06. 10. 2015 bolo začaté  správne konanie v predmetnej veci.
             Obec Ráztočno, zastúpená starostom obce Ivanom Škrteľom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni, vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a na základe poverenia Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU–PD-OSZP-2015/012959 zo dňa 01.06.2015 oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Keďže  ste v zmysle § 14 zákona č.17/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesk. predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme,
že sa upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, počas stránkových dní.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                                                                  Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                                                 starosta obce
 


                                                                                                                              

          

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka