Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Rok 2014

Informácia o začatom správnom konaní obce Ráztočno č. 01/01/2014

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464, 972 31 Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: František Kaniansky ................. 972 31 Ráztočno, žiada o vydanie súhlasu na
výrub 2 ks drevín rastúcich mimo lesa, na lúke (súkromný pozemok) parc.č. 2290/6 v intraviláne obce Ráztočno, podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
z dôvodu : korene zasahujú do základov stavby rodinného domu, pri silnom vetre ohrozujú stavbu
Správne konanie začalo dňa 16.1.2014


                                                                                                 Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                   starosta obce

 

Zverejnené 16.01.2014

 

 

Informácia o začatom správnom konaní obce Ráztočno č. 02/03/2014

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom mô žu byť dotknuté zá ujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464, 972 31 Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Kristína Škrteľová ....................... 972 31 Ráztočno, žiada o vydanie súhlasu na
výrub 3 ks drevín rastúcich mimo lesa, v pásme brehového porastu parc.č. 416/5 v intraviláne obce Ráztočno, podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
z dôvodu : prestarlého stavu porastu
Správne konanie začalo dňa 10.03. 2014


                                                                                                     Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                     starosta obce

Zverejnené 10.03.2014

 

 

Informácia o začatom správnom konaní obce Ráztočno č. 03/05/2014

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ:  Magdaléna VAŇOVÁ ................ Ráztočno972 31, žiada o vydanie súhlasu na

výrub 2 ks  drevín rastúcich mimo lesa, na lúke (súkromný pozemok) parc.č. 228/3 v intraviláne obce Ráztočno,  podľa § 47 ods.3 zákona  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

z dôvodu : korene zasahujú do základov stavby rodinného domu, pri silnom vetre ohrozujú stavby v ich blízkosti

Správne konanie začalo dňa 16. 05. 2014

 

 

                                                                                                            Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                            starosta obce

                                                                                                                                              

Zverejnené 16. 05. 2014

 

 

Informácia o začatom správnom konaní obce Ráztočno č. 04/10/2014

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ:  Marián  KAPLÁN .................... Ráztočno 972 31, žiada o vydanie súhlasu na

výrub 1 ks drevín rastúcich mimo lesa, zastavaná plocha a nádvorie (súkromný pozemok) parc.č. 160/1 v intraviláne obce Ráztočno,  podľa § 47 ods.3 zákona  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

z dôvodu : Strom svojim vysokým vzrastom pri silnom vetre ohrozuje nehnuteľnosti – rodinné domy  v tesnej blízkosti a tiež omedzuje pohyb po miestnej komunikácii.

Správne konanie začalo dňa 02.10. 2014

 

 

                                                                                                Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                                  starosta obce                                                                                                 

Zverejnené 02.10. 2014

 

 

 

 

 


 

 

Informácia o začatom správnom konaní obce Ráztočno č. 06/10/2014

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  MUDr. Pavol Faith............................. 972 51 Handlová
žiada o vydanie súhlasu na:

výrub 4 ks drevín (vŕba), rastúcich mimo lesa, parc.č. C_KN 2759/10 v k.ú. Ráztočno, trvalý trávnatý porast (súkromný pozemok)  podľa § 47 ods.3 zákona  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

z dôvodu : Stromy sú prestárlé, čiastočne suché, s hnilobnými zmenami. Pri vetre sa odlamujú konáre, ohrozujú nehnuteľnosť–stavbu garáže.

 

Správne konanie začalo dňa 24.10. 2014

 

                                                                                     Ivan škrteľ, v.r., starosta obce

                                                                                                                                         

Zverejnené 24.10. 2014

 

 

Vec:

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania č. 7/2014


Mesto Handlová zastúpené primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom, so sídlom MsÚ, Námestie baníkov 7 Handlová 972 51 podalo dňa 11.01.2014 na Obec Ráztočno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa – 13 ks drevín rastúcich ako súčasť verejnej zelene v intraviláne katastrálneho územia Handlová,  v rozsahu:

1 ks lipa malolistá, 1 ks jaseň štíhly, p. č. KN C 2205, vlastník mesto Handlová – MŠ Dimitrovová,

1 ks duglaska tisolistá, p. č. KN E 524, vlastník mesto Handlová – Dimitrovová 17-19,

1 ks čerešňa, p. č. KN E 7063, vlastník SPF Bratislava -  29. august 75,

6 ks čerešňa, p. č. KN E 2326, vlastník MHSR – Mierové námestie 1-9,

1 ks pagaštan konský, p. č. KN E 2712, vlastník SPF Bratislava – ul. Majerníková,

1 ks lipa malolistá, p. č. KN E 6308, vlastník mesto Handlová – ul. 1. mája,

1 ks duglaska tisolistá, p. č. KN E 525/10, vlastník mesto Handlová – ul. Poštová,

1 ks smrek obyčajný, p. č. KN C 1371/1, vlastník mesto Handlová – ul. Krššáková  

v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17  vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Keďže ste v zmysle § 14 zákona č. 17/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Obecnom úrade Ráztočno, Morovnianska 646/1 Ráztočno najneskôr do 7 dní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Zverejnené 28.11.2014                                                               

                                                                                                       Ivan Škrteľ, v.r.

                                                                                                       starosta obce

 

 

                                                              OZNÁMENIE
              o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania 8/11/2014

Dňa 18.11. 2014 požiadal František Kotúček, ................ Ráztočno 972 31,  v súlade s príslušnými paragrafovými zneniami vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1ks smrek – na pozemku parcely č. C-KN 295/2 v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: strom je prestárly, vysokým vzrastom v nepriaznivom počasí ohrozuje blízku nehnuteľnosť – rodinný dom

Uvedeným dňom bolo začaté  konanie v predmetnej veci.

Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

                                                                                        Ivan Škrteľ, v.r., starosta obce

 

Zverejnené 18.11.2014       

 

  

 

                                                             OZNÁMENIE
              o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania 9/11/2014

Dňa 12.12. 2014 požiadala Eva Hurtíková, ......................... Prievidza 971 01,  v súlade s príslušnými paragrafovými zneniami vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 7ks okrasných drevín (tuje) – na pozemku parcely č. C-KN 500/2 v k. ú. Ráztočno, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: stromy sú prestárlé, svojim  vzrastom obmedzujú pohyb v okolí rodinného domu, rastú na hranici pozemku, zasahujú do susedných pozemkov, tienia v oknách domu, zamedzujú prístup do garáže, obmedzujú možnosť opravy vonkajšej fasády  nehnuteľnosti

Uvedeným dňom bolo začaté  konanie v predmetnej veci.
 Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne, v stránkové dni.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31  Ráztočno, alebo elektronicky na adresu: obecraztocno@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie
 

                                                                                      Ivan Škrteľ, v.r.,  starosta obce                                                                                                                                            Zverejnené 16.12.2014                                                                                                            

                                                                                                                    


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka