Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva

poslanec OZ

Mgr. Jozef Ficel

Adresa: Hôrky 546/63, Ráztočno

- predseda komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
- člen komisie finančnej, soc. vecí a správy majetku


 

Ing. Petra Jankejová

Adresa: Handlovská 476/82, Ráztočno

- predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a správy majetku
- poslankyňa poverená zastupovaním starostu obce v rozsahu písomného poverenia a poverená zvolávaním a vedením zasad.OZ, v prípadoch podľa § 12,ods. 2 prvá veta,ods.3 tretia veta,ods.5 piata veta,ods.6 tretia veta,zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.


 

Ing. Michal Klátik

Adresa: Kpt. Nálepku 222/62, Ráztočno

- predseda komisie kultúry, školstva, športu a mládeže
- člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Erich Kollár

Adresa: Kpt. Nálepku 224/54, Ráztočno

- člen komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
- člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej funkcionárov


 

RSDr. Tomáš Konuš

Adresa: Kukučínova 278/11, Ráztočno

- predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- člen komisie finančnej, sociálnych vecí a správy majetku


 

Ing. Ján Paukov

Adresa: Kpt. Náelpku 125/1, Ráztočno

- člen komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
- člen komisie finančnej, sociálnych vecí a správy majetku


 

Jozef Udvardi

Adresa: Kpt. Nálepku 222/62, Ráztočno

- člen komisie finančnej, sociálnych vecí a správy majetku
- člen komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia


 

 

 

starosta

Ivan Škrteľ

Tel: 0905 627 784

E-mail: starosta@obecraztocno.sk


 

 

 

hlavný kontrolór obce

Peter Meliško

Adresa: Kukučínova 282/19, Ráztočno


 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Ráztočno

Úvodné ustanovenie


Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
 

Vznik a zánik poslaneckého mandátu


Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne:
- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
- uplynutím funkčného obdobia,
- vzdaním sa mandátu,
- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
- pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
- zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
- ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
- v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.,
- zrušením obce,
- smrťou.
 

Práva a povinnosti poslancov


Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.


Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Ráztočno, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Ráztočne ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d) dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.


Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 

Náhrady poslancov


Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka