Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Na začiatok

Komisie obecného zastupiteľstva


     Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

     Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

     Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie
:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne
s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie
:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

     Obec Ráztočno má vytvorené tieto stále komisie:
        Finančná a sociálnych vecí
        Komisiu kultúry, školstva, športu a mládeže
        Komisiu výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
        Komisia na ochranu verejného záujmu

     V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

     Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

     Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 2 mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Ráztočne, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

     Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka