Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Archív

 

Oznam            

Výbor a dozorná rada Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Ráztočne oznamuje svojim členom, že je možnosť si odkúpiť tvrdé palivové drevo vo štvor  až  päť metrových dĺžkach zo skládky.

Cena odobratého množstvo paliva vo výške limitu vypočítaného podľa veľkosti podielu a množstva plánovanej ťažby na rok 2014 zo skládky   je 18,50 Eur/ prm.

Cena odobratého množstvo paliva nad vypočítaný limit zo skládky je 22,50 Eur/ prm.

Táto cena je bez nákladov na odvoz a preto odvoz si zabezpečí každý záujemca vo svojej réžii.

Záujemcovia o ponúkané palivové drevo si môžu svoje požiadavky nahlásiť na tel.
č. 0907278143 tel. č. 0911553832  a e- mail :  drupsraztocno@pobox.sk v termíne
do 24.11.2014  alebo osobne v zasadacej miestnosti Obecného úradu Ráztočno dňa 24.11.2014 od 8:00 hod  do 12:00 hod a od 15:00 hod do 17: 00 hod.

Po tomto termíne bude palivové drevo ponúknuté ďalším odoberateľom.

 

V Ráztočne dňa 19.11.2014

 

               Peter Meliško, v.r.                                                      Ing. Dušan Kmeť, v.r.

        predseda DR UPS Ráztočno                                              predseda UPS Ráztočno

 

 

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
Pozvánku s čiarovým kódom je nutné priniesť si so sebou na valné zhromaždenie !!!
Pozvánka na druhú čiastkovú schôdzu zasadnutia valného zhromaždenia


                                                                    Výbor

                                     Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno

                                        so sídlom Morovnianska ul., 972 31 Ráztočno

                                                                    z v o  l á v a

                                    v zmysle § 14 ods. 1 zákona NRSR č. 97/2013 Z. z.

                              druhú čiastkovú schôdzu zasadnutia valného zhromaždenia,


ktorá sa bude konať v kultúrnom dome v Ráztočne dňa 13. júna 2014 (piatok) o 17:00 hod., pričom prezentácia sa začne o 16:00 hodine. 


Valné zhromaždenie bude mať tento program:
1. Otvorenie, schválenie programu schôdze.
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu.
3. Správa mandátovej komisie.
4. Schválenie dokumentov v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z.z.
5. Správa o činnosti výboru za rok 2013.
6. Stanovisko dozornej rady k činnosti výboru a k hospodáreniu za rok 2013, k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.
7. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku.
8. Schválenie projektov ťažby, zalesňovania a ostatnej pestovnej činnosti na r. 2014.
9. Rôzne.
10. Záver.


 V Ráztočne dňa 2. mája 2014
                                                                                         Ing. Dušan Kmeť
                                                                                               predseda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      S P L N O M O C N E N I E
Dolu podpísaný(-á)....................................................................................................................
                                                     (meno) (priezvisko) (bydlisko)
splnomocňujem (koho) ......................................................................................................
                                                     (meno) (priezvisko) (bydlisko)
v zmysle § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. na zastupovanie počas rokovania a hlasovania na druhej čiastkovej schôdzi zasadnutia valného zhromaždenia členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno, ktoré sa bude konať dňa 13. júna 2014 (piatok) o 17:00 hod. v plnom rozsahu s tým, že splnomocnenec sa pri hlasovaní bude riadiť čo najlepšie svojim vedomím a svedomím.


Miesto, dátum: ...................................................... Podpis ...............................................

Zverejnené 19.05.2014

 

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno

Pozvánku s čiarovým kódom je nutné priniesť si so sebou na valné zhromaždenie !!!
Pozvánka na čiastkovú schôdzu zasadnutia valného zhromaždenia


                                                                 Výbor
                                    Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno
                                      so sídlom Morovnianska ul., 972 31 Ráztočno

                                                             z v o l á v a

                                  v zmysle § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z.
                                 čiastkovú schôdzu zasadnutia valného zhromaždenia,


ktorá sa bude konať v kultúrnom dome v Ráztočne dňa 25. apríla 2014 (piatok) o 17:00 hod., pričom prezentácia sa začne o 16:00 hodine.


Valné zhromaždenie bude mať tento program:
1. Otvorenie, schválenie programu schôdze.
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu.
3. Správa mandátovej komisie.
4. Schválenie dokumentov v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z.z.
5. Správa o činnosti výboru za rok 2013.
6. Stanovisko dozornej rady k činnosti výboru a k hospodáreniu za rok 2013, k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.
7. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku.
8. Schválenie projektov ťažby, zalesňovania a ostatnej pestovnej činnosti na r. 2014.
9. Rôzne.
10. Záver.
               V Ráztočne dňa 17. marca 2014
                                                                                     Ing. Dušan Kmeť, v.r.
                                                                                               predseda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S P L N O M O C N E N I E
Dolu podpísaný(-á)....................................................................................................................
                                                           (meno) (priezvisko) (bydlisko)
splnomocňujem (koho) ........................................................................................................
                                                           (meno) (priezvisko) (bydlisko)

v zmysle § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. na zastupovanie počas rokovania a hlasovania na čiastkovej schôdzi zasadnutia valného zhromaždenia členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno, ktoré sa bude konať dňa 25. apríla 2014 (piatok) o 17:00 hod. v plnom rozsahu s tým, že splnomocnenec sa pri hlasovaní bude riadiť čo najlepšie svojim vedomím a svedomím.


Miesto, dátum: ...................................................... Podpis ........................................

 

 

 

Výberové konanie – Podvojné účtovníctvo

Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno vypisuje výberové konanie na vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a skladovej evidencie.

Podmienky:

Účtovníctvo:
Návrh a optimalizácia rámcovej účtovej osnovy a účtového rozvrhu na podmienky Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno, v ktorom sa uvedú syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a jednotlivé podsúvahové účty.
Nie sme plátcami dane z pridanej hodnoty.
V účtovníctve je ročne cca 400 účtovných prípadov.
Spracovanie ročnej účtovnej závierky s poznámkami, súvahou, výsledovkou a daňovým priznaním.

Mzdová evidencia:
Pre 7 až 20 „zamestnancov“ - ovplyvnené sezónnosťou prác podľa potreby.
Potrebný elektronický styk so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami – prihlášky, odhlášky, zmeny, príslušné hlásenia, prehľady podľa platnej legislatívy.
Potrebný elektronický styk s finančnou správou podľa platnej legislatívy.

Ostatné:
Sklad do 50 položiek, drobný majetok do 100 položiek, dlhodobý majetok do 5 položiek.

Prípadné otázky sa pokúsime zodpovedať.

Predložiť:
Cenovú ponuku a príslušné podmienky na spracovanie uvedenej agendy.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.
Ponuky predložiť do 31. júla 2013 na adresu:
Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
972 31 Ráztočno 504
Vyhodnotenie ponúk do 30 kalendárnych dní.
Telefón: 0907 278 143, e-mail: drupsraztocno@pobox.sk

Zverejnené: 4. júla 2013

Zverejnené 04.07.2013

 

 

Poučenie pre podielnikov


Vážení podielnici a podielničky !

Valné zhromaždenie sa bude konať v sobotu dňa 4. mája 2013 o 09:00 hod. v jedálni ZŠ s MŠ
v Ráztočne. Výbor predpokladá, že sa ukončí v dopoludňajších hodinách. Prezentácia sa začne
o 8:00 hodine.

Rokovanie valného zhromaždenia sa bude riadiť platným Rokovacím poriadkom, schváleným valným zhromaždením urbárskeho pozemkového spoločenstva v apríli 2005, ale s ohľadom na skutočnosť,
že v NR SR bol dňa 26. marca 2013 schválený nový zákon o pozemkových spoločenstvách, bude rokovací poriadok už v niektorých pasážach modifikovaný v zmysle aktuálneho znenia zákona
z 26. marca 2013. To sa bude týkať najmä rozhodovania valného zhromaždenia.

Podielnik resp. podielnička vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobudnutého podielu k spoločnej nehnuteľnosti. Zákon z 26. marca 2013 ukladá povinnosť poskytnúť podielnikom poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia valného zhromaždenia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. K uvedenému je súčasťou pozvánky aj predtlač splnomocnenia, ktorú je potrebné podielnikom vyplniť, podpísať, a ktorou je zástupca povinný preukázať sa najneskoršie pri prezentácii. Splnomocnenie nie je potrebné úradne overiť.

Niektoré materiály týkajúce sa nadchádzajúceho valného zhromaždenia sú zverejnené na webovej stránke obce Ráztočno www.obecraztocno.sk - Záujmové a iné organizácie – Urbárske pozemkové spoločenstvo – Orgány spoločenstva - Valné zhromaždenie.

Svoje pripomienky k predloženým materiálom môžete predkladať písomne, ale aj ústne. Písomné návrhy k predkladaným materiálom môžete odovzdať skrutátorom, ktorí ich predložia pracovnému predsedníctvu.

Zverejnené 25.04.2013

 

 

Doplňujúca informácia pre členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno


Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno informuje členov Urbárskeho pozemkového

spoločenstva Ráztočno, že na 33. riadnej schôdzi výboru, ktorá sa konala dňa 8. apríla 2013,

v súvislosti s tým, že dňa 26. marca 2013 NR SR schválila nový zákon o pozemkových

spoločenstvách, bol presunutý termín konania tohoročného valného zhromaždenia

na sobotu 4. mája 2013. O začiatku a programovej náplni valného zhromaždenia bude informovať

pozvánka,ktorá bude členom doručená v zmysle príslušných predpisov.


                                                            Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno

Zverejnené 11.4.2013

 

 

Informácia pre členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno


Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno informuje členov Urbárskeho pozemkového

spoločenstva Ráztočno, že na mimoriadnej spoločnej schôdzi členov výboru a dozornej rady, ktorá sa

konala dňa 14. marca 2013, bol predložený a posúdený návrh programu tohoročného valného

zhromaždenia. Súčasne boli prerokované a posúdené náležitosti jednotlivých bodov programu

a proces prípravy príslušných dokumentov. Bolo navrhnuté, aby sa valné zhromaždenie konalo

v sobotu dňa 27. apríla 2013 v dopoludňajších hodinách. O začiatku a programovej náplni valného

zhromaždenia bude informovať pozvánka, ktorá bude doručená v zmysle príslušných predpisov.


                                                          Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno

Zverejnené 20.3.2013

 

 

 

Výberové konanie – Podvojné účtovníctvo

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno vypisuje výberové konanie na vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a skladovej evidencie.

Podmienky:

Účtovníctvo:
Návrh a optimalizácia rámcovej účtovej osnovy a účtového rozvrhu na podmienky Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno, v ktorom sa uvedú syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a podsúvahové účty.
Nie sme plátcami dane z pridanej hodnoty.
V účtovníctve je ročne cca 500 účtovných prípadov.
Spracovanie ročnej účtovnej závierky s poznámkami, súvahou, výsledovkou a daňovým priznaním.

Mzdová evidencia:
Pre 7 až 20 „zamestnancov“ - ovplyvnené sezónnosťou prác podľa potreby.
Potrebný elektronický styk so Sociálnou poisťovňou – prihlášky, odhlášky, zmeny, príslušné hlásenia, prehľady podľa platnej legislatívy.
Potrebný elektronický styk s finančnou správou podľa platnej legislatívy.

Ostatné:
Sklad do 50 položiek, drobný majetok do 100 položiek, dlhodobý majetok do 5 položiek.

Prípadné otázky sa pokúsime zodpovedať.

Predložiť:
Cenovú ponuku a príslušné podmienky na spracovanie uvedenej agendy.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.

Ponuky predložiť do 31. marca 2012 adresu:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
Ing. Dušan Kmeť, predseda
972 31 Ráztočno 504
Telefón: 0907 278 143

Ráztočno 31. januára 2012

 

 Výberové konanie – Odborný lesný hospodár.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno vypisuje výberové konanie na výkon funkcie Odborného lesného hospodára (OLH).

Podmienky:
Absolvovaná skúška OLH podľa Zákona č. 326/2005 Z.z. § 47, vítaná odborná spôsobilosť na výkon činností v lesnej a poľovníckej stráži.

Nástup:
Ihneď po ukončení výberového konania a uzatvorení príslušnej zmluvy.

Vyhlasovateľ výberového kanania si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.

Prihlášky so životopisom, dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi a predstavu o finančných náležitostiach spojených s výkonom funkcie OLH možno predložiť do 31. marca 2012 adresu:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
Ing. Dušan Kmeť, predseda
972 31 Ráztočno 504
Telefón: 0907 278 143

Ráztočno 11. januára 2012


 


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka