Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na webovej stránke obce Ráztočno

Aktuálne oznamy

Oznam a materiály potrebné k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva obce Ráztočno - 14.12.2017Vytlačiť
 

                                                                  Starosta obce   R á z t o č n o

                                                                                    Ivan  Škrteľ

                                                  Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31

____________________________________________________________________________________

                                                                                 O Z N A M

                      V súlade s ust. §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení
                                                                            v platnom znení

                                                                                z v o l á v a

                                       27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ráztočno,

                                 ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 (vo štvrtok) o 17.00 hod.
                                           v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ráztočne.

Návrh programu :

    1.  Otvorenie a schválenie programu.

    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu.

    3.  Voľba návrhovej komisie.

    4.  Kontrola plnenia uznesení.

    5.  Návrh zmeny rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.

    6.  Návrh rozpočtu obce na rok 2018, výhľadovo na roky 2019, 2020
    7.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu rozpočtu obce pre rok
         2018, s výhľadom na roky 2019, 2020.

    8.  Návrh VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Ráztočno.

    9.  Návrh Dodatku č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o nakladaní
         s komunálnym odpadom v obci Ráztočno.

  10.  Návrh Dodatku č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ráztočno č. 5/2012
         o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa MŠ a školských zariadení
         na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ráztočno .

  11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018.

  12.  Nakladanie s majetkom obce – Kúpna zmluva k odkúpeniu pozemkov parcela reg.
         č. E 470 a parcela reg.č. E 471, v katastrálnom území obce Ráztočno.

  13.  Rôzne – schválenie členov krízového štábu obce,
                    -  preklenovací úver na úhradu prác energetického zhodnotenia obecnej budovy,
                    -  stanovisko hlavného kontrolóra obce k preklenovaciemu úveru obce,
                    -  prekládka vodovodu na ulici Komenského v Ráztočne,
                    -  rozšírenie vodovodu  pre IBV na ul. Kpt. Nálepku v Ráztočne.

  14.  Diskusia.
  15.  Záver, ukončenie.
 

                                                                                                                         Ivan ŠKRTEĽ, v. r.
                                                                                                                         starosta obce  


 
 

Vianočné trhy spojené s obecnou zabíjačkouVytlačiť
 

Vianočné trhy s obecnou zabíjačkou - 16.12.2017


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

V termíne od 13.12.2017 od 8,30 hod. do 13.12.2017 do 14,30 hod.,

14.12.2017 od 8,30 hod. do 14.12.2017 do 14,00 hod.,

18.12.2017 od 8,30 hod. do 18.12.2017 do 14,30 hod.

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality, ktoré sú uvedené v prílohe pod oznamom.


 
 

Verejná vyhláška - aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie obce RáztočnoVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby, pozvánka na ústne prerokovanie s miestnym šetrenímVytlačiť
 

Zverejnené 20.11.2017 Príloha.jpg Príloha.jpg (1.4 MB)

 
 

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných dňa 04.11.2017 v obci RáztočnoVytlačiť
 

Počet voličov zapísaných na zozname voličov                                                       1028

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                         252

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                                          252

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov do zastupiteľstva                     246

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov na predsedu                            242

Volebná účasť v našej obci bola 24,51%.

 


 
 

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník - 11.11.2017 - výsledkyVytlačiť
 


 
 
Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník
Autor: Jana Kotianová

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník
Autor: Jana Kotianová

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník
Autor: Jana Kotianová

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník

Memoriál Štefana Kotiana - X. ročník
Autor: Jana Kotianová


 
 

 
Položky 1-4 z 10

dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

webygroup

Úvodná stránka